Видове хорове

Няколко основни вида: Еднороден хор, Детски хор, Смесен хор…

По своя състав хоровете се делят на няколко основни вида:

Еднороден хор. Състои се или само от мъже, или само от жени. Мъжките хорове се състоят от две тенорови и две басови партии, а дамските – от две сопранови и две алтови.

Детският хор строго погледнато е също еднороден, но поради спецификата на своето звучене и работата с изпълнителите се обособява в отделна група. Тук спада и момчешкият хор (само от момчета и юноши, пеещи на фалцет). Разделя се на две дискантови и две алтови партии.

Смесен хор. Изпълнителите са мъже и жени, като имената на основните партии дублират тези на еднородните хорове. До началото на 19 в., особено при духовната музика, смесеният хор се състои от мъже и момчета. В наши дни най-срещаният хор е смесеният хор /с мъжки и женски гласове/. Обикновено се състои от:  сопран, алт, тенор, и бас гласове, често съкращавани като SATB. Често един или повече гласове се разделят на два, например SSAATTBB, където всеки глас е разделен на две части, и SATBSATB, където хорът е разделен на два полунезависими хора от четири части. Понякога баритон използва се и глас (напр. SATBarB), често изпеван от висшите басове. В по-малки хорове с по-малко мъже аранжировките на SAB или Soprano, Alto и Baritone позволяват на малкото мъже да споделят ролята на тенора и баса в една част.

Някои хорове се специализират в изпълнението на различни музикални жанрове или видове музика. В зависимост от това те могат да бъдат опернифолклорни, църковни, военни и т.н. Според статута на изпълнителите, хоровете могат да бъдат определени като професионални и самодейни, а също така като ведомствени, студентски, ученически и т.н. Такова подразделение обаче е твърде условно и не засяга начина на работа и музикалните качества на даден хоров колектив.

Хоровете се категоризират и в зависимост от институциите, към които хористите работят: нпар. „Хор на медиците”.