Проект „България и Норвегия пеят“

“България – Норвегия пеят” е проект, който се реализира от фондация „Дарби” в партньорство с Норвежката неправителствена организация „CULTURE BREAK BOARDERS”.

Проект BGCULTURE-2.001-0029 „България – Норвегия пеят!“

Финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

“България – Норвегия пеят” е проект, който се реализира от фондация „Дарби” в партньорство с Норвежката неправителствена организация „CULTURE BREAK BOARDERS”. Общата визия на проекта е свързана със засилване на социалното и икономическо развитие в Европа чрез транснационално културно сътрудничество и обмен на добри практики между България и Норвегия в областта на хоровото и певческо изкуство.

Цели

В дейностите на „България – Норвегия пеят!” са поставени конкретни цели, а именно:

  • подобряване достъпа на младите хора до култура и изкуство на местно и регионално ниво, в т.ч. и на младежи в неравностойно положение и от етнически групи;
  • подобряване капацитета на фондация „Дарби“ в областта на привличане на публика и трансфер на знания чрез обучение на експертния персонал за подобряване на професионалните му компетентности и умения;
  • създаване на обща софтуерна платформа за обмен на знания и добри практики чрез културно сътрудничество с норвежкия партньор;
  • развитие на нова публика в различни региони на страната и транснационално сътрудничество чрез реализиране на поредица от културни събития в рамките на фестивал „България-Норвегия пеят!“;
  • подобряване на предприемачеството в областта на културата чрез разработване и изпълнение на план за привличане на публика в областта на певческото и хоровото изкуство.

Така дефинирани целите на проекта са в пълно съответствие с общите цели на ФМ на ЕИП 2014-2021, които са насочени към „допринасяне за намаляване на икономическите и социални различия в ЕИП и „Укрепване на двустранните отношения между България и страните -донори, съгласно чл.1, т.2 от меморандума за разбирателство, сред приоритетните сектори, в които ще се поощрява това сътрудничество.

Проектът напълно съответства и на целите на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, които са насочени към:

„укрепване на социално-икономическото развитие чрез културно сътрудничество, предприемачество в областта на културата и културното наследство“.

Те поставят акцент върху подобряване на условията и качеството на репрезентиране на богатото културно наследство чрез прилагане на интерактивни методи и чрез създаване на предприемачески идеи, които да създадат по-широк интерес към наследството и да генерират приходи.

Важен приоритет на бъдещите дейности е съхраняване на  европейското културно наследство за бъдещите поколения.

Специален фокус е поставен и върху подкрепа за дейности и инициативи с цел осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание, което от една страна да подчертава европейската идентичност и от друга – да насърчава културното многообразие.

Предвиждат се активности и събития като:

  • създаване на софтуерна платформа за обмен на знания и опит;
  • workshop-ове, на които български и норвежки диригенти ще участват в конференции в България и Норвегия за запознаване с различните хорови практики и музикалното хорово творчество на двете държави.

Ще се разменя нотен материал, който ще се разучава от българските и норвежките хорове. В рамките на проекта, те ще имат възможност да се съберат на Музикален лагер на Българското Черноморие, да репетират научените предварително песни и заедно да участват в концертно турне – фестивал в различни градове на България и София.

На финала на проекта „България – Норвегия пеят!” ще се осъществи общ концерт чрез телемост между участниците в двете страни.